ปริญญาตรี

จบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด้วยเกรดเฉลี่ย ๓.๘๒ เกียรตินิยมอันดับ ๑

ปริญญาโท

จบปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอนกลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยเกรดเฉลี่ย ๓.๙๔

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ในการสอนระดับชั้นมัธยม,
ติวสอบ O-net และติวสอบเข้าม.๑
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

บรรจุเข้ารับราชการครู ในปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ สอนนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา จากการสอนนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ เก็บจำ และพัฒนาตนเองได้ มีความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา สู่การสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็ก LD สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า โดยไม่มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนกลุ่มนี้มาก่อนเลย แน่นอนว่าต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับผู้เรียน

ประสบการณ์จากโรงเรียนเฉพาะความพิการ สู่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันครูแจนสอนวิชาภาษาไทย ที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เว็บนี้จึงอยากนำเสนอการทำงานและรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้ในระดับที่สูงขึ้น

กิจกรรม โฮมรูม (Homeroom)

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ก่อนเข้าเรียน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน.  ป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนให้เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

ให้นักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น

กิจกรรมอื่นๆในโรงเรียน

เพราะครูไม่สามารถเลือกนักเรียนได้

เพราะฉันคือครู

...... รู้จักครูแจน ......

Total Website Visits: 184155